Strona korzysta z plików cookies. Zamknięcie tego komunikatu oznacza zgodę na ich zapisywanie na Twoim komputerze. Dowiedz się więcej. Zamknij

Razem na bieguny marzeń - Aukcja charytatywna

23 maja 2018 | środa, godz. 18:00

Fundacja Marka Kamińskiego

Al. Grunwaldzka 212

80-266 Gdańsk

Miejsce aukcji:
Sopocki Dom Aukcyjny
Galeria w Warszawie
ul. Nowy Świat 54/56
Wystawa przedaukcyjna:
9 - 23 maja 2018
regulamin aukcji
REGULAMIN
Niniejszy regulamin został sporządzony na potrzeby organizacji i przeprowadzenia II Aukcji charytatywnej Razem na bieguny sztuki organizowanej przez Fundację Marka Kamińskiego w Warszawie 23 maja 2018 roku o godzinie 18 w Galerii Sopockiego Domu Aukcyjnego w Warszawie. Aukcję prowadzi przedstawiciel Sopockiego Domu Aukcyjnego wraz z obowiązującymi przepisami prawnymi.
Udział klienta w aukcji regulują WARUNKI SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ, WARUNKI POTWIERDZENIA AUTENTYCZNOŚCI oraz niniejszy PRZEWODNIK DLA KLIENTA. Zachęcamy do zapoznania się z trzyczęściowym regulaminem, który ma na celu przedstawienie stosunku prawnego pomiędzy Fundacją Marka Kamińskiego a kupującym w ramach aukcji. Fundacja Marka Kamińskiego pełnią funkcję pośrednika handlowego pomiędzy komitentami wstawiającymi obiekty na aukcję a kupującymi. Warunki mogą być przez Fundację Marka Kamińskiego odwołane lub zmienione poprzez aneksy dostępne w sali aukcyjnej lub poprzez obwieszczenie aukcjonera.

PRZEWODNIK DLA KLIENTA I. PRZED AUKCJĄ
1. Cena wywoławcza Cena wywoławcza zamieszczona w katalogu pod opisem obiektu jest kwotą, od której rozpoczynamy licytację. Obiekty licytowane są w górę, tzn. licytacja może zakończyć się na kwocie wyższej niż cena wywoławcza lub równej tej kwocie.
2. Brak opłaty aukcyjnej.
3. Obiekty katalogowe
Zapewniamy fachową wycenę oraz rzetelny opis katalogowy powierzonego nam do sprzedaży obiektu. Wykonywane są one w najlepszej wierze z wykorzystaniem doświadczenia i fachowej wiedzy naszych pracowników oraz współpracujących z nami ekspertów. Mimo uwagi poświęcanej każdemu z obiektów w procesie opracowywania, dokumentacji pochodzenia, historii wystaw i bibliografii przedstawione informacje mogą nie być wyczerpujące, a w niektórych przypadkach pewne fakty odnoszące się do kolejnych właścicieli, ekspozycji oraz publikacji, w ramach których obiekt był prezentowany, mogą być celowo nieujawnione.
4. Stan obiektu
Opisy katalogowe nie prezentują pełnego stanu zachowania obiektów. Brak takiej informacji nie jest równoznaczny z tym, że obiekt jest wolny od wad i uszkodzeń. Wskazane jest zatem, aby zainteresowani zakupem konkretnego obiektu dokonali jego dokładnych oględzin na wystawie przedaukcyjnej oraz przeprowadzili konsultacje z profesjonalnym konserwatorem, którego na wyraźną prośbę możemy rekomendować. Na specjalne życzenie klienta możemy dostarczyć szczegółowy raport stanu zachowania obiektu. Przygotowując taki raport, nasi pracownicy oceniają stan obiektu, biorąc pod uwagę jego szacunkową wartość oraz charakter aukcji, w ramach której jest on wystawiony na sprzedaż. Mimo że oceny przedmiotów pod tym względem prowadzone są rzetelnie, należy pamiętać, że nasi pracownicy nie są zawodowymi konserwatorami. Jeśli obiekt sprzedawany jest w ramie, nie ponosimy odpowiedzialności za jej stan. W przypadku obiektów nieoprawionych chętnie polecimy profesjonalną pracownię opraw.
8. Wystawa obiektów aukcyjnych Wystawy przedaukcyjne są bezpłatnie dostępne dla oglądających. W trakcie ich trwania zachęcamy do kontaktu z naszymi ekspertami, którzy chętnie odpowiedzą na wszystkie pytania i przekażą szczegółowe informacje o poszczególnych obiektach.

II. AUKCJA

Udział w licytacji można wziąć osobiście, po uprzednim złożeniu zlecenia licytacji telefonicznej lub zlecenia licytacji z limitem.
1. Przebieg aukcji
Aukcję prowadzi aukcjoner, który wyczytuje obiekty i kolejne postąpienia, wskazuje licytujących, ogłasza zakończenie licytacji oraz wskazuje zwycięzcę. Zakończenie licytacji obiektu następuje w momencie uderzenia młotkiem przez aukcjonera. Jest to równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży między domem aukcyjnym a licytującym, który zaoferował najwyższą kwotę.
W razie zaistnienia sporu w trakcie licytacji aukcjoner rozstrzyga spór albo ponownie przeprowadza licytację danego obiektu. Zastrzegamy sobie prawo do utrwalania przebiegu aukcji za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Zastrzegamy sobie prawo do licytowania jedynie wcześniej zgłoszonych przez uczestników aukcji obiektów. W takiej sytuacji numery obiektów są przed aukcją zgłaszane obsłudze domu aukcyjnego. Aukcjoner ma prawo do dowolnego rozdzielania lub łączenia obiektów oraz do ich wycofania z licytacji bez podania przyczyn. Opisy zawarte w katalogu aukcji mogą być uzupełnione lub zmienione przez aukcjonera lub osobę przez niego wskazaną przed rozpoczęciem licytacji. Aukcja jest prowadzona w języku polskim, jednak na specjalne życzenie uczestnika aukcji niektóre spośród licytacji mogą być równolegle prowadzone w języku angielskim. Prośby takie powinny być składane najpóźniej godzinę przed aukcją wraz z informacją, których obiektów dotyczą.
2. Licytacja osobista
W celu licytacji osobistej należy wypełnić formularz udziału w aukcji i odebrać tabliczkę z numerem. Nowi klienci powinni zarejestrować się przynajmniej 24 godziny przed rozpoczęciem aukcji, by dać nam czas na przetworzenie danych. W celu ich weryfikacji możemy poprosić o dokument potwierdzający tożsamość osoby rejestrowanej (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy). Dane osobowe klientów są informacjami poufnymi i pozostają do wyłącznej wiadomości Fundacji Marka Kamińskiego, który może przetwarzać dane osobowe uczestników aukcji w zakresie niezbędnym do realizacji zleceń licytacji. Klientom, którzy posiadają nieuregulowane należności z tytułu zakupów na wcześniejszych aukcjach, możemy odmówić udziału w kolejnej. Prosimy o pilnowanie tabliczki aukcyjnej. W przypadku jej zgubienia prosimy o natychmiastowe poinformowanie o tym naszej obsługi. Po zakończeniu aukcji w przypadku zakupu należy odebrać potwierdzenie zawartych transakcji.
3. Licytacja telefoniczna
Jeżeli nie mogą Państwo uczestniczyć w aukcji osobiście, istnieje możliwość licytacji przez telefon za pośrednictwem jednego z naszych pracowników. Klienci zainteresowani taką usługą powinni przesłać wypełniony formularz zlecenia najpóźniej 24 godziny przed rozpoczęciem aukcji. Nie ponosimy odpowiedzialności za realizację zleceń dostarczonych później. Formularz zlecenia dostępny jest w katalogu, oraz na stronie internetowej www.kaminski.pl oraz w siedzibie Sopockiego Domu Aukcyjnego. Formularz należy przesłać faksem, pocztą, mailem lub dostarczyć osobiście, fundacja@kaminski.pl, tel. 513 572 000, ul. Grunwaldzka 212, 80-0266 Gdańsk. Wraz z formularzem prosimy o przesłanie fotokopii dokumentu tożsamości w celu weryfikacji danych. W imieniu Fundacji Marka Kamińskiego, pracownik Sopockiego Domu Aukcyjnego połączy się z klientem przed rozpoczęciem licytacji wybranych obiektów. Nie ponosimy jednak odpowiedzialności za brak możliwości wzięcia udziału w licytacji telefonicznej w przypadku problemów z uzyskaniem połączenia z podanym przez klienta numerem telefonu. Dlatego rekomendujemy wskazanie maksymalnej kwoty (bez opłaty aukcyjnej), do której będziemy mogli licytować w Państwa imieniu. Zastrzegamy prawo do nagrywania i archiwizowania rozmów telefonicznych, o których mowa powyżej. Opisana usługa jest darmowa i poufna.
4. Licytacja w imieniu klienta
Drugą opcją dla klientów, którzy nie mogą osobiście uczestniczyć w aukcji, jest złożenie zlecenia licytacji z limitem. Klienci zainteresowani taką usługą również powinni przesłać wypełniony formularz najpóźniej 24 godziny przed rozpoczęciem aukcji. Obowiązuje ten sam formularz co w przypadku licytacji telefonicznej. Zawarte w formularzu kwoty nie powinny uwzględniać opłaty aukcyjnej i opłat dodatkowych, powinny być wyrażone w polskich złotych oraz zgodne z tabelą postąpień przedstawioną w dalszej części przewodnika. Jeżeli podana kwota nie jest zgodna z kwotami w tabeli postąpień zostanie ona obniżona. Nasi pracownicy dołożą wszelkich starań, aby klient zakupił wybrany obiekt w możliwie jak najniższej cenie, nie niższej jednak niż cena gwarancyjna. Jeśli limit jest niższy niż cena gwarancyjna wówczas dochodzi do transakcji warunkowej. W przypadku dwóch lub większej ilości zleceń z takim samym limitem decyduje kolejność zgłoszeń. Opisana usługa jest darmowa i poufna.
5. Tabela postąpień Licytacja rozpoczyna się od ceny wywoławczej. Aukcjoner kolejne postąpienia podaje według tabeli postąpień. W zależności od przebiegu aukcji może on wedle własnego uznania zdecydować o innej wysokości postąpienia. cena postąpienia 0 – 1 000 50 1 000 – 2 000 100 2 000 – 5 000 200 5 000 – 10 000 500 10 000 – 30 000 1 000 30 000 – 100 000 2 000 100 000 – 200 000 5 000 200 000 – 500 000 10 000 500 000 – 1 000 000 20 000 Powyżej 1 000 000 50 000

III. PO AUKCJI
1. Płatność
Kupujący zobowiązany jest do zapłaty należności za wylicytowane obiekty w terminie 14 dni od dnia aukcji. Przekroczenie wyznaczonego terminu grozi naliczeniem odsetek ustawowych za okres opóźnienia w zapłacie. Akceptujemy płatność w gotówce ( rachunek) oraz przelewem bankowym na konto Fundacji organizującej aukcję. W tytule prosimy wpisać nazwę aukcji, datę aukcji oraz numer obiektu.
2. Płatność w walutach innych niż polski złoty
Wszystkie transakcje zawierane są w polskich złotych. Na specjalne życzenie po wcześniejszym uzgodnieniu dopuszczamy wpłaty w euro, dolarach amerykańskich lub funtach brytyjskich. Wartość transakcji opłacanej w innej walucie niż polski złoty będzie powiększona o opłatę manipulacyjną w wysokości 1%. Przeliczenia dokonujemy po dziennym kursie kupna waluty BRE BANK SA.
3. Odstąpienie od umowy
W razie opóźnienia nabywcy w zapłacie możemy odstąpić od umowy z nabywcą po bezskutecznym upływie terminu dodatkowego wyznaczonego na zapłatę.
4. Reklamacje
Wszelkie możliwe reklamacje rozpatrywane są zgodnie z przepisami prawa polskiego. Reklamację z tytułu niezgodności towaru z umową można zgłosić w ciągu jednego roku od wydania obiektu. Wobec osób niebędących bezpośrednimi nabywcami na aukcji nie ponosimy odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne oraz wady prawne zakupionych obiektów.
5. Odbiór zakupionego obiektu
Przy odbiorze zakupionych obiektów wymagamy okazania dokumentu potwierdzającego tożsamość. Obiekty mogą zostać wydane nabywcy lub osobie posiadającej pisemne upoważnienie. Może to nastąpić tylko w momencie pełnej płatności i uregulowania wszystkich zobowiązań wynikających z wcześniejszych zakupów. Zakupione obiekty na aukcji powinny być odebrane w ciągu 30 dni od aukcji. W przeciwnym razie mogą one zostać odesłane do magazynu zewnętrznego, a klient obciążony kosztami transportu oraz magazynowania. Wielkość opłat będzie uzależniona od operatora magazynu oraz rodzaju i wielkości obiektu. Tym samym ponosimy odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie obiektu jedynie przez okres 30 dni od aukcji.
6. Transport i przesyłka
Zapewniamy podstawowe opakowanie zakupionych obiektów umożliwiające odbiór osobisty. Na wyraźne życzenie klienta możemy pomóc w kontakcie z wyspecjalizowaną firmą zajmującą się pakowaniem i wysyłką dzieł sztuki.
7. Pozwolenie na eksport
Przed wzięciem udziału w aukcji potencjalnym licytującym radzimy, aby zorientowali się czy w razie potrzeby wywozu obiektu poza granice Polski nie są wymagane dodatkowe pozwolenia. Przypominamy, że reguluje to ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. nr 162 poz. 1568, z późn. zm.), zgodnie z którą wywóz określonych obiektów poza granice kraju wymaga zgody odpowiednich władz; w szczególności dotyczy to obrazów starszych niż 50 lat o wartości powyżej 40 000 złotych. Nabywca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów w tym zakresie, a niemożliwość uzyskania odpowiednich dokumentów lub opóźnienie w ich uzyskaniu nie uzasadniają odstąpienia od sprzedaży ani opóźnienia w uiszczeniu pełnej ceny nabycia za obiekt. Na wyraźne życzenie klienta możemy pomóc w kontakcie z wyspecjalizowaną firmą zajmującą się sprawami formalnymi związanymi z eksportem dzieł sztuki.

1. WPROWADZENIE

Każdy obiekt zaprezentowany w katalogu aukcyjnym przeznaczony jest do sprzedaży na warunkach określonych: a) w WARUNKACH SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ i WARUNKACH POTWIERDZENIA AUTENTYCZNOŚCI,
b) w innych informacjach podanych w pozostałych częściach katalogu aukcyjnego
c) w dodatkach do katalogu aukcyjnego lub innych materiałach udostępnionych przez Sopocki Dom Aukcyjny i Fundację Marka Kamińskiego na sali aukcyjnej. W każdym przypadku zmiana warunków może nastąpić poprzez stosowny aneks bądź ogłoszenie podane do wiadomości przez aukcjonera przed rozpoczęciem aukcji. Poprzez licytację na aukcji, niezależnie czy
osobistą, czy za pośrednictwem przedstawiciela, czy też na podstawie złożonego zlecenia licytacji telefonicznej lub z limitem, licytujący i kupujący wyrażają zgodę na brzmienie niniejszych WARUNKÓW SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ ze zmianami i uzupełnieniami oraz WARUNKÓW POTWIERDZENIA AUTENTYCZNOŚCI.
2. FUNDACJA MARKA KAMIŃSKIEGO JAKO POŚREDNIK HANDLOWY
Fundacja Marka Kamińskiego występuje jako zastępca pośredni działający w imieniu własnym, lecz na rachunek komitenta uprawnionego do rozporządzenia obiektem, chyba że inaczej zastrzeżono w katalogu, jego zmianach lub w ogłoszeniach podanych do wiadomości przed aukcją.
3. LICYTOWANIE NA AUKCJI
1) Fundacja Marka Kamińskiego może według swojego uznania odmówić dopuszczenia niektórych osób do udziału w aukcji lub sprzedaży poaukcyjnej. Wszyscy licytujący muszą zarejestrować się przed aukcją, dostarczyć wymagane informacje przewidziane w formularzu rejestracji, okazać dokument potwierdzający tożsamość oraz odebrać tabliczkę z numerem licytacyjnym.
2) Dla wygody licytujących, którzy nie mogą uczestniczyć w aukcji osobiście Fundacja Marka Kamińskiego może zrealizować pisemne zlecenie licytacji. W takim przypadku nieobecni licytujący powinni wypełnić formularz „Zlecenia licytacji”, który można znaleźć w katalogu, na stronie internetowej www.kaminski.pl lub otrzymać w galeriach Sopockiego Domu Aukcyjnego. Kwoty wskazane przez licytującego w zleceniu licytacji nie powinny zawierać opłaty aukcyjnej i opłat dodatkowych, powinny być wyrażone w polskich złotych oraz zgodne z tabelą postąpień. Jeżeli podana kwota nie jest zgodna z kwotami w tabeli postąpień, zostanie ona obniżona. Aukcjoner nie akceptuje zlecenia licytacji, w którym nie ma wskazanej maksymalnej kwoty, do której Fundacja Marka Kamińskiego może zrealizować zlecenie. Fundacja Marka Kamińskiego dołoży starań, aby klient zakupił wybrany obiekt w możliwie jak najniższej cenie, nie niższej jednak niż cena gwarancyjna. Jeśli limit podany przez licytującego jest niższy niż cena gwarancyjna, a stanowi jednocześnie najwyższą ofertę, wówczas dochodzi do transakcji warunkowej. W przypadku dwóch lub większej liczby zleceń z takim samym limitem decyduje kolejność zgłoszeń. Wszystkie zlecenia licytacji wraz z fotokopią dokumentu tożsamości umożliwiającym weryfikację danych osobowych powinny być przesłane (pocztą, faxem bądź e-mailem) albo dostarczone osobiście do galerii Sopockiego Domu Aukcyjnego przynajmniej 24 godziny przed rozpoczęciem aukcji. Dostarczone później zlecenia mogą nie być zrealizowane.
3) Od osób zainteresowanych licytacją przez telefon wymaga się zgłoszenia chęci licytacji telefonicznej poprzez wypełnienie formularza „zlecenie licytacji”, dostępnego w katalogu, na stronie internetowej Fundacji Marka Kamińskiego lub w galeriach Sopockiego Domu Aukcyjnego. Wszystkie zlecenia licytacji powinny być przesłane (pocztą, faxem, mailem) lub dostarczone osobiście do galerii Sopockiego Domu Aukcyjnego przynajmniej 24 godziny przed rozpoczęciem aukcji. Wymaga się również przesłania fotokopii dokumentu tożsamości w celu weryfikacji danych osobowych. Dostarczone później zlecenia mogą nie być zrealizowane. Licytacja telefoniczna może być nagrywana, złożenie zlecenia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na nagrywanie rozmowy telefonicznej. Na wypadek trudności z połączeniem telefonicznym licytujący może określić na zleceniu limit, do którego pracownik domu aukcyjnego będzie licytować pomimo braku połączenia. Jeśli żaden limit nie jest określony na zleceniu, pracownik domu aukcyjnego uznaje w takim wypadku, że klient oferuje przynajmniej cenę wywoławczą.
4) Podczas licytacji, zarówno osobistej, telefonicznej, jak i za pośrednictwem pracownika Sopockiego Domu Aukcyjnego, licytujący bierze osobistą odpowiedzialność za zapłatę za wylicytowane obiekty, co opisane jest dokładniej w paragrafie 3 punkcie 5 poniżej, chyba że przed rozpoczęciem aukcji zostało wyraźnie uzgodnione na piśmie z Fundacją Marka Kamińskiego, że oferent jest pełnomocnikiem zidentyfikowanej osoby trzeciej akceptowalnej przez Fundację Marka Kamińskiego.
5) Usługa licytacji na podstawie zlecenia licytacji nie podlega żadnej opłacie. Fundacja Marka Kamińskiego zobowiązuje się dochować należytej staranności w realizacji zleceń, jednak nie ponosi odpowiedzialności za niezrealizowanie takich ofert, chyba że wina za brak realizacji zlecenia leży wyłącznie po stronie Fundacji Marka Kamińskiego.
4. PRZEBIEG AUKCJI
1) Obiekty mogą być oferowane z zastrzeżeniem ceny gwarancyjnej, która jest poufną minimalną ceną sprzedaży uzgodnioną między Fundacją Marka Kamińskiego i komitentem.
2) Aukcjoner może w każdym momencie aukcji wycofać którykolwiek obiekt, ponownie zaoferować przedmiot do sprzedaży (również bezpośrednio po uderzeniu młotkiem) w razie zaistnienia błędu bądź sporu co do wyniku licytacji. W powyższym przypadku aukcjoner może podjąć wszelkie działania, które uzna za stosowne i racjonalne. Jeżeli jakikolwiek spór co do wyniku licytacji powstanie po aukcji, wynik sprzedaży w ramach aukcji uznaje się za ostateczny.
3) Aukcjoner rozpoczyna licytację i decyduje o wysokości kolejnych postąpień. W celu osiągnięcia ceny gwarancyjnej obiektu aukcjoner i pracownicy Sopockiego Domu Aukcyjnego mogą składać w toku licytacji oferty w imieniu komitenta bez wskazania, że czyni to w imieniu komitenta, bądź to przez składanie następujących po sobie ofert licytacyjnych, bądź też oferty w odpowiedzi na oferty składane przez innych oferentów. Jeżeli nie ma żadnych ofert na dany obiekt, aukcjoner może uznać przedmiot za niesprzedany.
4) Ceny na aukcji podawane są w polskich złotych i w tej walucie powinna być dokonana płatność.
5) Licytujący, który zaoferował najwyższą kwotę zaakceptowaną przez aukcjonera, jest zwycięzcą licytacji. Uderzenie młotkiem przez aukcjonera oznacza akceptację najwyższej oferty i zawarcie umowy sprzedaży między Fundacją Marka Kamińskiego a kupującym. Ryzyko i odpowiedzialność za obiekt przechodzący na własność kupującego opisane zostały w paragrafie 6 poniżej.
6) Każda poaukcyjna sprzedaż obiektów oferowanych na aukcji podlega również WARUNKOM SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ oraz WARUNKOM POTWIERDZENIA AUTENTYCZNOŚCI.
5. CENA NABYCIA I OPŁATA AUKCYJNA
1) Do kwoty wylicytowanej nie jest doliczana opłata aukcyjna oraz inne opłaty dodatkowe.
2) Jeśli nie uzgodniono inaczej, kupujący jest zobowiązany uiścić należność w terminie 14 dni od daty aukcji, niezależnie od uzyskania pozwolenia na eksport czy innych pozwoleń. Opłaty mają być uiszczone w polskich złotych przelewem bankowym na adres Nasze konto: 04 1140 1137 0000 4878 8800 1013 BRE Bank S.A, Oddział Szczecin, Fundacja Marka Kamińskiego, Al. Grunwaldzka 212, 80-266 Gdańsk, NIP 584-200-67-15. W tytule przelewu proszę podać nazwę aukcji, datę aukcji oraz numer obiektu.
3) Własność zakupionego obiektu nie przejdzie na kupującego, dopóki Fundacja Marka Kamińskiego nie otrzyma pełnej ceny nabycia za obiekt, w tym opłaty aukcyjnej. Fundacja Marka Kamińskiego nie jest zobowiązana do przekazania obiektu kupującemu do chwili przeniesienia własności obiektu na kupującego. Wcześniejsze przekazanie obiektu kupującemu nie jest równoznaczne z przeniesieniem prawa własności obiektu na kupującego ani zwolnieniem z obowiązku zapłaty przez niego ceny nabycia.
6. ODBIÓR ZAKUPU
1) Odbiór wylicytowanych obiektów jest możliwy po dokonaniu wpłaty pełnej ceny nabycia oraz uregulowaniu innych płatności wobec Fundacji Marka Kamińskiego. Jak tylko nabywca spełni wszystkie wymagania, powinien skontaktować się z Fundacją Marka Kamińskiego organizującą aukcję, aby umówić się na odbiór obiektu, kontakt: Agnieszka Leśniewska tel. 513 572 000, e-mail fundacja@kaminski.pl. Po wcześniejszym uzgodnieniu odbiór obiektu może odbyć się ze wskazanych galerii Sopockiego Domu Aukcyjnego.
2) Kupujący powinien odebrać zakupiony obiekt w terminie 30 dni od daty aukcji. Po tym terminie Fundacja Marka Kamińskiego przesyła wszystkie wylicytowane obiekty do magazynu zewnętrznego, a kupujący obciążony zostanie kosztami transportu oraz magazynowania. Wielkość opłat będzie uzależniona od operatora magazynu oraz rodzaju i wielkości obiektu. Zaakceptowanie niniejszego regulaminu równoznaczne jest z zaakceptowaniem regulaminu spółki magazynowej. Po upływie 30 dni od daty aukcji na kupującego przechodzi ryzyko utraty i uszkodzenia nieodebranego obiektu, a także ciężary związane z takim obiektem, w tym koszty jego ubezpieczenia.
3) Dla wygody kupującego Fundacja Marka Kamińskiego nieodpłatnie zapewnia podstawowe opakowanie obiektu umożliwiające jego odbiór osobisty. Na wyraźne życzenie kupującego Fundacja Marka Kamińskiego może pomóc w kontakcie z wyspecjalizowaną firmą zajmującą się pakowaniem i wysyłką dzieł sztuki. Każde takie zlecenie odbywa się na odpowiedzialność klienta, Fundacja Marka Kamińskiego nie bierze odpowiedzialności za nieprawidłowe wykonanie usług przez przewoźników bądź inne osoby trzecie. Jeżeli klient sam wybierze firmę transportową, jej przedstawiciel powinien skontaktować się telefonicznie z Fundacją Marka Kamińskiego organizującą aukcję, przynajmniej 24 godziny przed planowanym odbiorem obiektu.
4) Fundacja Marka Kamińskiego będzie wymagała okazania dowodu osobistego przed przekazaniem obiektu nabywcy bądź jego przedstawicielowi, który dodatkowo powinien posiadać pisemne upoważnienie od nabywcy.
7. BRAK PŁATNOŚCI
Bez uszczerbku dla innych praw sprzedający, w przypadku gdy nabywca nie uiści pełnej ceny nabycia za obiekt w terminie 14 dni od daty aukcji, Fundacja Marka Kamińskiego może zastosować jeden lub kilka z poniższych środków prawnych:
a) przechować obiekt w Fundacji Marka Kamińskiego lub winnym miejscu na ryzyko i koszt klienta;
b) odstąpić od sprzedaży obiektu, zatrzymując dotychczasowe opłaty na poczet pokrycia szkód;
c) odrzucić zlecenie nabywcy w przyszłości lub zrealizować takie zlecenie pod warunkiem uiszczenia kaucji;
d) naliczać odsetki ustawowe w wysokości 12% w skali roku od dnia wymagalności płatności do dnia zapłaty pełnej ceny nabycia;
e) odsprzedać obiekt na aukcji lub prywatnie z estymacjami i ceną minimalną ustaloną przez Fundację Marka Kamińskiego. Jeśli obiekt na drugiej aukcji sprzeda się za kwotę niższą niż cena nabycia, na której kupujący wylicytował obiekt, nabywca pozostający w zwłoce będzie zobowiązany do pokrycia różnicy wraz z kosztami przeprowadzenia dodatkowej aukcji;
f) wszcząć postępowanie sądowe przeciwko kupującemu w celu odzyskania zaległości;
g) potrącić należności nabywcy względem Fundacji Marka Kamińskiego z wierzytelności wobec tego nabywcy wynikających z innych transakcji;
h) podjąć wszelkie inne działania odpowiednie do zaistniałych okoliczności.
8. DANE OSOBOWE KLIENTA
W związku ze świadczonymi usługami oraz wymogami prawnymi związanymi z przeprowadzeniem aukcji Fundacja Marka Kamińskiego może wymagać od klientów podania danych osobowych lub w niektórych przypadkach (np. w celu sprawdzenia wypłacalności, poświadczenia tożsamości klienta lub w celu uniknięcia fałszerstwa) pozyskać dane o kliencie od osób trzecich. Fundacja Marka Kamińskiego może również wykorzystać dane osobowe dostarczone przez klienta w celach marketingowych, dostarczając materiały o produktach, usługach bądź wydarzeniach organizowanych przez Fundację Marka Kamińskiego. Zgadzając się na WARUNKI SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ i podając dane osobowe, klienci zgadzają się, że Fundacja Marka Kamińskiego może wykorzystać te dane do ww. celów. Jeśli klient chciałby uzyskać więcej informacji o polityce prywatności, skorygować swoje dane lub zrezygnować z dalszej korespondencji marketingowej, prosimy o kontakt pod numerem 513 572 000.
9. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
1) Fundacja Marka Kamińskiego wyłącza wszelkie gwarancje inne niż WARUNKI POTWIERDZENIA AUTENTYCZNOŚCI w najszerszym zakresie dopuszczonym prawem.
2) Z zastrzeżeniem punktu 5 w paragrafie 9 całkowita odpowiedzialność Fundacji Marka Kamińskiego będzie ograniczona wyłącznie do ceny nabycia zapłaconej przez kupującego.
3) Fundacja Marka Kamińskiego nie jest odpowiedzialna za pomyłki słowne czy na piśmie w informacjach podanych klientom oraz nie ponosi odpowiedzialności wobec żadnego licytującego za błędy w trakcie prowadzonej aukcji lub popełnione winnym zakresie związanym ze sprzedażą obiektu.
4) Z zastrzeżeniem punktu 5 w paragrafie 9 Fundacja Marka Kamińskiego nie bierze odpowiedzialności wobec kupującego za szkody przewyższające cenę nabycia, o której mowa w punkcie 1 paragrafie 9 powyżej, niezależnie czy taka szkoda jest charakteryzowana jako bezpośrednia, pośrednia, szczególna, przypadkowa czy następcza. Sopocki Dom Aukcyjny nie jest zobowiązany do zapłaty odsetek od ceny zakupu.
5) Żaden przepis w niniejszych WARUNKACH SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ nie wyklucza lub nie ogranicza odpowiedzialności Fundacji Marka Kamińskiego wobec kupującego, wynikającej z jakiegokolwiek oszustwa bądź świadomego wprowadzenia w błąd, lub z winy umyślnej.
10. PRAWA AUTORSKIE
1) Sprzedający nie przekazują wraz z obiektem prawa autorskiego ani prawa do reprodukowania obiektu.
2) Prawa autorskie do wszystkich zdjęć, ilustracji i tekstów związanych z obiektem, sporządzonych przez lub dla Fundacji Marka Kaminskiego, włączając zawartość tego katalogu, stanowią własność Fundacja Marka Kamińskiego. Nie mogą być one wykorzystane przez kupującego ani inne osoby bez uprzedniej zgody pisemnej Fundacji Marka Kamińskiego.
11. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1) Niniejsze WARUNIKI SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ wraz późniejszymi zmianami i uzupełnieniami, o których mowa w paragrafie 1 powyżej, oraz WARUNIKI POTWIERDZENIA AUTENTYCZNOŚCI wyczerpują całość praw i obowiązków pomiędzy stronami w odniesieniu do sprzedaży obiektu.
2) Wszelkie zawiadomienia powinny być kierowane na piśmie na adres Fundacji Marka Kamińskiego, Al. Grunwaldzka 212, 80-266 Gdańsk. Powiadomienia kierowane do klientów będą przesyłane na adres podany w ostatnim piśmie do Fundacji Marka Kaminskiego.
3) Jeśli jakiekolwiek z postanowień WARUNKÓW SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ okazałoby się nieważne, bezskuteczne lub niemożliwe do zastosowania, pozostałe postanowienia będą nadal obowiązywać. Brak działania lub opó źnienie w wykonywaniu praw wynikających z WARUNKÓW SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ nie oznacza zrzeczenia się praw lub zwolnienia z obowiązków ani nie uchyla obowiązywalności całości bądź części z postanowień WARUNKÓW SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ.
4) Prawa i obowiązki Fundacji Marka Kamińskiego wynikające z warunków sprzedaży aukcyjnej znajdują zastosowanie do współorganizatora aukcji – Sopockiego Domu Aukcyjnego z siedzibą w Sopocie.
12. PRAWO OBOWIĄZUJĄCE
Prawa i obowiązki stron wynikające z niniejszych WARUNKÓW SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ oraz WARUNKÓW POTWIERDZENIA AUTENTYCZNOŚCI, przebieg aukcji i jakiekolwiek sprawy związane z powyższymi postanowieniami podlegają prawu polskiemu. Sopocki Dom Aukcyjny w szczególności zwraca uwagę na przepisy: 1) u stawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162 poz. 1568, z późn.zm.) – wywóz określonych obiektów poza granice kraju wymaga zgody odpowiednich władz, 2) ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 1997 r. Nr 5, poz.24, z późn. zm.) – muzea rejestrowane mają prawo pierwokupu zabytków bezpośrednio na aukcji za kwotę wylicytowaną powiększoną o opłatę aukcyjną, 3) ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2000r. Nr 116, poz.1216 z późn. zm.) – Dom Aukcyjny jest zobowiązany do zbierania danych osobowych nabywców dokonujących transakcji w kwocie powyżej 15 000 euro. WARUNKI POTWIERDZENIA AUTENTYCZNOŚCI Przez autentyczność obiektu rozumiemy właściwe podanie autorstwa obiektu i prawidłowe jego datowanie. Sopocki Dom Aukcyjny udziela gwarancji autentyczności obiektów zaprezentowanych w tym katalogu na okres 5 lat od daty sprzedaży przez Sopocki Dom Aukcyjny z poniższymi zastrzeżeniami:
1) Fundacja Marka Kamińskiego udziela gwarancji autentyczności obiektu jedynie bezpośredniemu nabywcy obiektu (konsumentowi).

Aukcja charytatywna Razem na bieguny marzeń podczas której będą licytowane obrazy młodych artystów. Dochód z ich sprzedaży będzie przeznaczony na pomoc dzieciom poprzez realizację programu rozwojowego Life Plan prowadzonego przez Fundację Marka Kamińskiego.


Do każdego obiektu można zgłosić chęć kupna.
Polecamy skorzystanie z opcji "LICYTUJ TELEFONICZNIE lub Z LIMITEM CENY".
Udział w licytacji odbywa się za pośrednictwem telefonu lub reprezentujemy Państwa zgłoszenia do wskazanego limitu ceny (informacja poufna).

 
Udzielamy informacji na temat obiektów i sposobu licytacji:
tel.: 22 818 94 68, tel. kom.: 506 122 445
e-mail: aukcje@artinfo.pl
 
Artinfo.pl obsługuje zlecenia telefoniczne tylko przy zgłoszeniach powyżej 1000 zł. Zlecenia poniżej, należy składać w postaci maksymalnego limitu ceny.
Termin płatności za zakupione obiekty wynosi 7 dni od daty aukcji.

Artinfo.pl nie pobiera żadnych dodatkowych kosztów pośrednictwa. Nie wymagamy wpłaty wadium.
Informujemy, że zakup na aukcji jest prawnie zawartą umową kupna-sprzedaży i nie podlega rezygnacji.

Szukaj w tym katalogu
Cena:
1 zł
1 100 zł

Obiekty w katalogu (33)

1. DEREK Jan (ur. 1964)

Akt, 2017

olej na płótnie, 100 x 50 cm, sygn. p.d.

cena sprzedaży: 300 zł

cena wywoławcza: Wykup abonament

Zaloguj się i dodaj artystę do listy POSZUKUJĘ.

Wyślemy Ci informację, jeśli artysta ponownie pojawi się na aukcjach lub w ofercie sprzedaży.

Logowanie / zakładanie konta na górze strony.
Dodaj autora do obserwowanych
Zaloguj się i korzystaj z funkcji OBSERWUJĘ.

Wybrane pozycje umieścimy w osobnej liście.
W ten sposób zapamiętasz najciekawsze obiekty, sprawdzisz wyniki sprzedaży po aukcji.

Logowanie / zakładanie konta na górze strony.
Zaloguj się i dodaj artystę do listy POSZUKUJĘ.

Wyślemy Ci informację, jeśli artysta ponownie pojawi się na aukcjach lub w ofercie sprzedaży.

Logowanie / zakładanie konta na górze strony.

2. CHMIELEWSKA Milena

Uniesienie

akryl na płótnie, 80 x 80 cm

niesprzedane

cena wywoławcza: Wykup abonament

Zaloguj się i dodaj artystę do listy POSZUKUJĘ.

Wyślemy Ci informację, jeśli artysta ponownie pojawi się na aukcjach lub w ofercie sprzedaży.

Logowanie / zakładanie konta na górze strony.
Dodaj autora do obserwowanych
Zaloguj się i korzystaj z funkcji OBSERWUJĘ.

Wybrane pozycje umieścimy w osobnej liście.
W ten sposób zapamiętasz najciekawsze obiekty, sprawdzisz wyniki sprzedaży po aukcji.

Logowanie / zakładanie konta na górze strony.
Zaloguj się i dodaj artystę do listy POSZUKUJĘ.

Wyślemy Ci informację, jeśli artysta ponownie pojawi się na aukcjach lub w ofercie sprzedaży.

Logowanie / zakładanie konta na górze strony.

3. KUCFIR Monika

Bez tytułu, 2017

olej na płycie, 110 x 110 cm

cena sprzedaży: 200 zł

cena wywoławcza: Wykup abonament

Zaloguj się i dodaj artystę do listy POSZUKUJĘ.

Wyślemy Ci informację, jeśli artysta ponownie pojawi się na aukcjach lub w ofercie sprzedaży.

Logowanie / zakładanie konta na górze strony.
Dodaj autora do obserwowanych
Zaloguj się i korzystaj z funkcji OBSERWUJĘ.

Wybrane pozycje umieścimy w osobnej liście.
W ten sposób zapamiętasz najciekawsze obiekty, sprawdzisz wyniki sprzedaży po aukcji.

Logowanie / zakładanie konta na górze strony.
Zaloguj się i dodaj artystę do listy POSZUKUJĘ.

Wyślemy Ci informację, jeśli artysta ponownie pojawi się na aukcjach lub w ofercie sprzedaży.

Logowanie / zakładanie konta na górze strony.

4. ORZECHOWSKI Janusz (ur. 1982)

Obelisk

akryl na płótnie, 70 x 100 cm

niesprzedane

cena wywoławcza: Wykup abonament

Zaloguj się i dodaj artystę do listy POSZUKUJĘ.

Wyślemy Ci informację, jeśli artysta ponownie pojawi się na aukcjach lub w ofercie sprzedaży.

Logowanie / zakładanie konta na górze strony.
Dodaj autora do obserwowanych
Zaloguj się i korzystaj z funkcji OBSERWUJĘ.

Wybrane pozycje umieścimy w osobnej liście.
W ten sposób zapamiętasz najciekawsze obiekty, sprawdzisz wyniki sprzedaży po aukcji.

Logowanie / zakładanie konta na górze strony.
Zaloguj się i dodaj artystę do listy POSZUKUJĘ.

Wyślemy Ci informację, jeśli artysta ponownie pojawi się na aukcjach lub w ofercie sprzedaży.

Logowanie / zakładanie konta na górze strony.

5. NAGÓRSKA Agnieszka

Stocznia

akryl na płótnie, 70 x 100 cm

cena sprzedaży: 400 zł

cena wywoławcza: Wykup abonament

Zaloguj się i dodaj artystę do listy POSZUKUJĘ.

Wyślemy Ci informację, jeśli artysta ponownie pojawi się na aukcjach lub w ofercie sprzedaży.

Logowanie / zakładanie konta na górze strony.
Dodaj autora do obserwowanych
Zaloguj się i korzystaj z funkcji OBSERWUJĘ.

Wybrane pozycje umieścimy w osobnej liście.
W ten sposób zapamiętasz najciekawsze obiekty, sprawdzisz wyniki sprzedaży po aukcji.

Logowanie / zakładanie konta na górze strony.
Zaloguj się i dodaj artystę do listy POSZUKUJĘ.

Wyślemy Ci informację, jeśli artysta ponownie pojawi się na aukcjach lub w ofercie sprzedaży.

Logowanie / zakładanie konta na górze strony.

6. SADECKA Joanna

Spirala

olej na płótnie, 80 x 80 cm

cena sprzedaży: 200 zł

cena wywoławcza: Wykup abonament

Zaloguj się i dodaj artystę do listy POSZUKUJĘ.

Wyślemy Ci informację, jeśli artysta ponownie pojawi się na aukcjach lub w ofercie sprzedaży.

Logowanie / zakładanie konta na górze strony.
Dodaj autora do obserwowanych
Zaloguj się i korzystaj z funkcji OBSERWUJĘ.

Wybrane pozycje umieścimy w osobnej liście.
W ten sposób zapamiętasz najciekawsze obiekty, sprawdzisz wyniki sprzedaży po aukcji.

Logowanie / zakładanie konta na górze strony.
Zaloguj się i dodaj artystę do listy POSZUKUJĘ.

Wyślemy Ci informację, jeśli artysta ponownie pojawi się na aukcjach lub w ofercie sprzedaży.

Logowanie / zakładanie konta na górze strony.

7. STAWARSKI Mariusz (ur. 1961)

Bez tytułu

malarstwo, akryl na tekturze, 35 x 25 cm

niesprzedane

cena wywoławcza: Wykup abonament

Zaloguj się i dodaj artystę do listy POSZUKUJĘ.

Wyślemy Ci informację, jeśli artysta ponownie pojawi się na aukcjach lub w ofercie sprzedaży.

Logowanie / zakładanie konta na górze strony.
Dodaj autora do obserwowanych
Zaloguj się i korzystaj z funkcji OBSERWUJĘ.

Wybrane pozycje umieścimy w osobnej liście.
W ten sposób zapamiętasz najciekawsze obiekty, sprawdzisz wyniki sprzedaży po aukcji.

Logowanie / zakładanie konta na górze strony.
Zaloguj się i dodaj artystę do listy POSZUKUJĘ.

Wyślemy Ci informację, jeśli artysta ponownie pojawi się na aukcjach lub w ofercie sprzedaży.

Logowanie / zakładanie konta na górze strony.

8. RAFFLEWSKI Arkadiusz

Wirtualny las 1.0

grafika, papier, 70 x 100 cm

cena sprzedaży: 550 zł

cena wywoławcza: Wykup abonament

Zaloguj się i dodaj artystę do listy POSZUKUJĘ.

Wyślemy Ci informację, jeśli artysta ponownie pojawi się na aukcjach lub w ofercie sprzedaży.

Logowanie / zakładanie konta na górze strony.
Dodaj autora do obserwowanych
Zaloguj się i korzystaj z funkcji OBSERWUJĘ.

Wybrane pozycje umieścimy w osobnej liście.
W ten sposób zapamiętasz najciekawsze obiekty, sprawdzisz wyniki sprzedaży po aukcji.

Logowanie / zakładanie konta na górze strony.
Zaloguj się i dodaj artystę do listy POSZUKUJĘ.

Wyślemy Ci informację, jeśli artysta ponownie pojawi się na aukcjach lub w ofercie sprzedaży.

Logowanie / zakładanie konta na górze strony.

9. WRÓBLEWSKA Agata

Dama z Wachlarzem

olej na płycie, 90 x 96 cm

cena sprzedaży: 300 zł

cena wywoławcza: Wykup abonament

Zaloguj się i dodaj artystę do listy POSZUKUJĘ.

Wyślemy Ci informację, jeśli artysta ponownie pojawi się na aukcjach lub w ofercie sprzedaży.

Logowanie / zakładanie konta na górze strony.
Dodaj autora do obserwowanych
Zaloguj się i korzystaj z funkcji OBSERWUJĘ.

Wybrane pozycje umieścimy w osobnej liście.
W ten sposób zapamiętasz najciekawsze obiekty, sprawdzisz wyniki sprzedaży po aukcji.

Logowanie / zakładanie konta na górze strony.
Zaloguj się i dodaj artystę do listy POSZUKUJĘ.

Wyślemy Ci informację, jeśli artysta ponownie pojawi się na aukcjach lub w ofercie sprzedaży.

Logowanie / zakładanie konta na górze strony.

10. TYCZ Viola (ur. 1973)

Akt

akryl na płycie, 62 x 50 cm

cena sprzedaży: 1 100 zł

cena wywoławcza: Wykup abonament

Zaloguj się i dodaj artystę do listy POSZUKUJĘ.

Wyślemy Ci informację, jeśli artysta ponownie pojawi się na aukcjach lub w ofercie sprzedaży.

Logowanie / zakładanie konta na górze strony.
Dodaj autora do obserwowanych
Zaloguj się i korzystaj z funkcji OBSERWUJĘ.

Wybrane pozycje umieścimy w osobnej liście.
W ten sposób zapamiętasz najciekawsze obiekty, sprawdzisz wyniki sprzedaży po aukcji.

Logowanie / zakładanie konta na górze strony.
Zaloguj się i dodaj artystę do listy POSZUKUJĘ.

Wyślemy Ci informację, jeśli artysta ponownie pojawi się na aukcjach lub w ofercie sprzedaży.

Logowanie / zakładanie konta na górze strony.

12. BREITENBACH Łukasz (ur. 1988)

Młody fikus ze na starym telewizorze, 2018

olej na płótnie, 81,5 x 65 cm

cena sprzedaży: 600 zł

cena wywoławcza: Wykup abonament

Zaloguj się i dodaj artystę do listy POSZUKUJĘ.

Wyślemy Ci informację, jeśli artysta ponownie pojawi się na aukcjach lub w ofercie sprzedaży.

Logowanie / zakładanie konta na górze strony.
Dodaj autora do obserwowanych
Zaloguj się i korzystaj z funkcji OBSERWUJĘ.

Wybrane pozycje umieścimy w osobnej liście.
W ten sposób zapamiętasz najciekawsze obiekty, sprawdzisz wyniki sprzedaży po aukcji.

Logowanie / zakładanie konta na górze strony.
Zaloguj się i dodaj artystę do listy POSZUKUJĘ.

Wyślemy Ci informację, jeśli artysta ponownie pojawi się na aukcjach lub w ofercie sprzedaży.

Logowanie / zakładanie konta na górze strony.

13. KAPPA Alicja (ur. 1973, Gorzów Wielkopolski)

Słoneczny dzień, 2018

olej, szlagmetal, płótno, 50 x 50 cm

cena sprzedaży: 600 zł

cena wywoławcza: Wykup abonament

Zaloguj się i dodaj artystę do listy POSZUKUJĘ.

Wyślemy Ci informację, jeśli artysta ponownie pojawi się na aukcjach lub w ofercie sprzedaży.

Logowanie / zakładanie konta na górze strony.
Dodaj autora do obserwowanych
Zaloguj się i korzystaj z funkcji OBSERWUJĘ.

Wybrane pozycje umieścimy w osobnej liście.
W ten sposób zapamiętasz najciekawsze obiekty, sprawdzisz wyniki sprzedaży po aukcji.

Logowanie / zakładanie konta na górze strony.
Zaloguj się i dodaj artystę do listy POSZUKUJĘ.

Wyślemy Ci informację, jeśli artysta ponownie pojawi się na aukcjach lub w ofercie sprzedaży.

Logowanie / zakładanie konta na górze strony.

14. PERCZAK Sylwia (ur. 1977)

Wędrująca, 2018

olej, szlagmetal, płótno, 50 x 40 cm

cena sprzedaży: 600 zł

cena wywoławcza: Wykup abonament

Zaloguj się i dodaj artystę do listy POSZUKUJĘ.

Wyślemy Ci informację, jeśli artysta ponownie pojawi się na aukcjach lub w ofercie sprzedaży.

Logowanie / zakładanie konta na górze strony.
Dodaj autora do obserwowanych
Zaloguj się i korzystaj z funkcji OBSERWUJĘ.

Wybrane pozycje umieścimy w osobnej liście.
W ten sposób zapamiętasz najciekawsze obiekty, sprawdzisz wyniki sprzedaży po aukcji.

Logowanie / zakładanie konta na górze strony.
Zaloguj się i dodaj artystę do listy POSZUKUJĘ.

Wyślemy Ci informację, jeśli artysta ponownie pojawi się na aukcjach lub w ofercie sprzedaży.

Logowanie / zakładanie konta na górze strony.

15. KOSMALA Agata (ur. 1973)

Romans, 2013

akryl, olej na płótnie, 50 × 50 cm

cena sprzedaży: 500 zł

cena wywoławcza: Wykup abonament

Zaloguj się i dodaj artystę do listy POSZUKUJĘ.

Wyślemy Ci informację, jeśli artysta ponownie pojawi się na aukcjach lub w ofercie sprzedaży.

Logowanie / zakładanie konta na górze strony.
Dodaj autora do obserwowanych
Zaloguj się i korzystaj z funkcji OBSERWUJĘ.

Wybrane pozycje umieścimy w osobnej liście.
W ten sposób zapamiętasz najciekawsze obiekty, sprawdzisz wyniki sprzedaży po aukcji.

Logowanie / zakładanie konta na górze strony.
Zaloguj się i dodaj artystę do listy POSZUKUJĘ.

Wyślemy Ci informację, jeśli artysta ponownie pojawi się na aukcjach lub w ofercie sprzedaży.

Logowanie / zakładanie konta na górze strony.

16. SMOLIK Dominik (ur. 1982)

Blow these moments

akryl na płótnie, 70 x 100 cm

cena sprzedaży: 400 zł

cena wywoławcza: Wykup abonament

Zaloguj się i dodaj artystę do listy POSZUKUJĘ.

Wyślemy Ci informację, jeśli artysta ponownie pojawi się na aukcjach lub w ofercie sprzedaży.

Logowanie / zakładanie konta na górze strony.
Dodaj autora do obserwowanych
Zaloguj się i korzystaj z funkcji OBSERWUJĘ.

Wybrane pozycje umieścimy w osobnej liście.
W ten sposób zapamiętasz najciekawsze obiekty, sprawdzisz wyniki sprzedaży po aukcji.

Logowanie / zakładanie konta na górze strony.
Zaloguj się i dodaj artystę do listy POSZUKUJĘ.

Wyślemy Ci informację, jeśli artysta ponownie pojawi się na aukcjach lub w ofercie sprzedaży.

Logowanie / zakładanie konta na górze strony.

17. MĄKOSZA Krystyna

Rozmowa

olej na płótnie, 50 x 60 cm

niesprzedane

cena wywoławcza: Wykup abonament

Zaloguj się i dodaj artystę do listy POSZUKUJĘ.

Wyślemy Ci informację, jeśli artysta ponownie pojawi się na aukcjach lub w ofercie sprzedaży.

Logowanie / zakładanie konta na górze strony.
Dodaj autora do obserwowanych
Zaloguj się i korzystaj z funkcji OBSERWUJĘ.

Wybrane pozycje umieścimy w osobnej liście.
W ten sposób zapamiętasz najciekawsze obiekty, sprawdzisz wyniki sprzedaży po aukcji.

Logowanie / zakładanie konta na górze strony.
Zaloguj się i dodaj artystę do listy POSZUKUJĘ.

Wyślemy Ci informację, jeśli artysta ponownie pojawi się na aukcjach lub w ofercie sprzedaży.

Logowanie / zakładanie konta na górze strony.

18. RÓŻ-PASEK Krystyna (ur. 1981)

Wibracje, 2017

olej na płótnie, technika nakładania farby olejnej szpachelką, 50 x 70 cm

cena sprzedaży: 300 zł

cena wywoławcza: Wykup abonament

Zaloguj się i dodaj artystę do listy POSZUKUJĘ.

Wyślemy Ci informację, jeśli artysta ponownie pojawi się na aukcjach lub w ofercie sprzedaży.

Logowanie / zakładanie konta na górze strony.
Dodaj autora do obserwowanych
Zaloguj się i korzystaj z funkcji OBSERWUJĘ.

Wybrane pozycje umieścimy w osobnej liście.
W ten sposób zapamiętasz najciekawsze obiekty, sprawdzisz wyniki sprzedaży po aukcji.

Logowanie / zakładanie konta na górze strony.
Zaloguj się i dodaj artystę do listy POSZUKUJĘ.

Wyślemy Ci informację, jeśli artysta ponownie pojawi się na aukcjach lub w ofercie sprzedaży.

Logowanie / zakładanie konta na górze strony.

19. MACEWICZ Anna

Martwa natura, 2009

akryl na płótnie, 60 x 60 cm

cena sprzedaży: 350 zł

cena wywoławcza: Wykup abonament

Zaloguj się i dodaj artystę do listy POSZUKUJĘ.

Wyślemy Ci informację, jeśli artysta ponownie pojawi się na aukcjach lub w ofercie sprzedaży.

Logowanie / zakładanie konta na górze strony.
Dodaj autora do obserwowanych
Zaloguj się i korzystaj z funkcji OBSERWUJĘ.

Wybrane pozycje umieścimy w osobnej liście.
W ten sposób zapamiętasz najciekawsze obiekty, sprawdzisz wyniki sprzedaży po aukcji.

Logowanie / zakładanie konta na górze strony.
Zaloguj się i dodaj artystę do listy POSZUKUJĘ.

Wyślemy Ci informację, jeśli artysta ponownie pojawi się na aukcjach lub w ofercie sprzedaży.

Logowanie / zakładanie konta na górze strony.

20. ŚWIGULSKA Mariola (ur. 1961)

Powielone konstelacje, 2017

akryl na płótnie, 80 x 120 cm

cena sprzedaży: 200 zł

cena wywoławcza: Wykup abonament

Zaloguj się i dodaj artystę do listy POSZUKUJĘ.

Wyślemy Ci informację, jeśli artysta ponownie pojawi się na aukcjach lub w ofercie sprzedaży.

Logowanie / zakładanie konta na górze strony.
Dodaj autora do obserwowanych
Zaloguj się i korzystaj z funkcji OBSERWUJĘ.

Wybrane pozycje umieścimy w osobnej liście.
W ten sposób zapamiętasz najciekawsze obiekty, sprawdzisz wyniki sprzedaży po aukcji.

Logowanie / zakładanie konta na górze strony.
Zaloguj się i dodaj artystę do listy POSZUKUJĘ.

Wyślemy Ci informację, jeśli artysta ponownie pojawi się na aukcjach lub w ofercie sprzedaży.

Logowanie / zakładanie konta na górze strony.

21. MAZUR Robert (ur. 1967)

El barco, Varia

fotografia, odbitka barwna, 29,5 x 44 cm

cena sprzedaży: 200 zł

cena wywoławcza: Wykup abonament

Zaloguj się i dodaj artystę do listy POSZUKUJĘ.

Wyślemy Ci informację, jeśli artysta ponownie pojawi się na aukcjach lub w ofercie sprzedaży.

Logowanie / zakładanie konta na górze strony.
Dodaj autora do obserwowanych
Zaloguj się i korzystaj z funkcji OBSERWUJĘ.

Wybrane pozycje umieścimy w osobnej liście.
W ten sposób zapamiętasz najciekawsze obiekty, sprawdzisz wyniki sprzedaży po aukcji.

Logowanie / zakładanie konta na górze strony.
Zaloguj się i dodaj artystę do listy POSZUKUJĘ.

Wyślemy Ci informację, jeśli artysta ponownie pojawi się na aukcjach lub w ofercie sprzedaży.

Logowanie / zakładanie konta na górze strony.

Brak aukcji

liczba obiektów: 33
pokaż:
wszystkie
Dodaj do ulubionych
Dodawać aukcje do ulubionych mogą tylko zalogowani użytkownicy
zaloguj się i skorzystaj z tej opcji
Dodaj do obserwowanych
Obserwować aukcje mogą tylko zalogowani użytkownicy serwisu
zaloguj się i obserwuj wybraną akucję
Zgłoszenie chęci kupna obiektu
Zgłoszenia chęci kupna przyjmowane są od osób zalogowanych w Artinfo.pl
W przypadku braku konta prosimy o rejestrację.
Uwaga - osoby nie pamiętające nazwy użytkownika i hasla mogą otrzymać przypomnienie na adres mailowy, użyty przy pierwszej rejestracji konta.
Prosimy wybrać poniższy link „przypomnij hasło” i wypełnić tylko pole adres e-mail.
W przypadku pytań, prosimy o kontakt z naszym biurem:
22 818 94 68 (poniedziałek - piątek: 10:00 - 17:00)
email: aukcje@artinfo.pl