Krajowy Fundusz na Rzecz Dzieci - wystawa
Zgodnie z coroczną tradycją, duża część przestrzeni Stołecznego Centrum Edukacji Kulturalnej jest przeznaczana na ekspozycję wystawy malarstwa i rysunku Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci, uczestników programu pomocy wybitnie uzdolnionym. W tym roku można obejrzeć po kilka rysunków każdej z 25 osób zakwalifikowanych do społecznego programu Funduszu w zakresie uzdolnień plastycznych. Są to bardzo różne prace, niektóre – studia postaci, przedmiotu, czy martwe natury - powstały w ramach zajęć w szkole plastycznej, inne są ekspresją duszy i wyobraźni młodych twórców.
 
 
 
  
W wystawie udział biorą:
1. Tycjan Bartuś, lat 16, 
2. Bartłomiej Buczek, lat 16, szkoła plastyczna
3. Dorota Budacz, lat 17, 
4. Piotr Buze, lat 14
5. Renata Depciuch, lat 19, szkoła plastyczna
6. Ewa Fiutek, lat 18
7. Adam Gillert, lat 14
8. Maciej Gnyszka, lat 17
9. Anna Maria Gołodzińska, lat 18, szkoła plastyczna
10. Katarzyna Jędrzejczak, lat 17
11. Barbara Karpiel, lat 16
12. Anna Maria Kiełb, lat 17, szkoła plastyczna
13. Anna Klechamer, lat 8
14. Przemysław Klimek, lat 17
15. Julia Kosałka, lat 16, szkoła plastyczna
16. Michał Koszycki, lat 18
17. Aleksandra Kozarzewska, lat 18
18. Marta Nowakowska, lat 16, szkoła plastyczna
19. Jan Oczko, lat 18, szkoła plastyczna
20. Katarzyna Piechota, lat 17
21. Urszula Pieregończuk, lat 20, szkoła plastyczna
22. Danuta Smoląg, lat 15
23. Damian Urbanek, lat 19
24. Agnieszka Wąsikiewicz, lat 18
25. Olga Żuchowska, lat 10
 

 

      
 Wybrane prace:
 

   
 
 
 

  
 
 

 
  
 
 Informacje o Funduszu:
      

________________________
    

Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci powstał w 1981r. Wspomaga szpitale dziecięce oraz pomaga w rozwoju uczniom o wybitnych uzdolnieniach poznawczych, technicznych, muzycznych, baletowych i plastycznych. W latach 1983 – 2003 przyznano 7179 nominacji do programu pomocy wybitnie uzdolnionym uczniom szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich.
Więcej informacji na temat szerokiej działalności Funduszu, podstaw i form jego istnienia jest  dostępnych na stronie www.fundusz.org
 

Informacje o działalności Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci
Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci jest stowarzyszeniem społecznym. Powstał 30 maja 1981 roku. Członkami Funduszu są pracownicy naukowi, lekarze, psycholodzy, pedagodzy, artyści i studenci. 
Działalność Funduszu opiera się na pracy społecznej członków i sympatyków oraz współpracy z wyższymi uczelniami, instytutami badawczymi, towarzystwami lekarskimi i artystycznymi, społecznym ruchem na rzecz dzieci niepełnosprawnych i instytucjami kulturalnymi. Dofinansowywana jest z pieniędzy ofiarowywanych przez przedsiębiorstwa, banki, instytucje, osoby indywidualne, a także władze państwowe naszego kraju i innych krajów. Głównym krajowym sponsorem programu poprawy opieki nad noworodkiem był w latach 1993-95 Bank Handlowy w Warszawie S.A. Bardzo znaczące środki na ten cel otrzymaliśmy dzięki Urzędowi Komitetu Integracji Europejskiej z pomocy dla Polski Rządu Włoskiego, Komisji Europejskiej, Rządu Konfederacji Szwajcarskiej i Japonii. Od 1992 r. Fundusz jest wspomagany przez Citibank (Poland). W latach 1990-2002 Fundusz otrzymywał środki na pomoc wybitnie uzdolnionym od Komitetu Badań Naukowych i Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu, a także - Ministerstwa Kultury i Sztuki. Program pomocy wybitnie uzdolnionym w latach 1997-98 dofinansował też Rząd Włoski. W 1996 i 1998 r. wsparła Fundusz firma Levi Strauss And Co., a w latach 1997-99 Fundacja Bankowa im. L. Kronenberga. W 1998 otrzymaliśmy dotację ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Małych Grantów PHARE FIESTA II. W znaczący sposób wspiera Fundusz od 1998 roku Fundacja im. Stefana Batorego, a od 1999 Polkomtel S.A.
 
Cele Funduszu

• poprawa opieki zdrowotnej nad dziećmi w Polsce do poziomu odpowiadającego aktualnemu stanowi wiedzy i standardom Światowej Organizacji Zdrowia, obniżenie umieralności i zachorowalności noworodków i niemowląt, 
• poprawa warunków rozwoju dzieci i młodzieży, zwiększenie szans pełnego rozwoju dzieciom wybitnie uzdolnionym. 
 
Programy Funduszu

1. Poprawa opieki nad noworodkiem: pomoc w wyposażeniu oddziałów. zwłaszcza, gdzie przebywają noworodki chore, promocja systemu "matka z dzieckiem" i karmienia naturalnego, pomoc w szkoleniu lekarzy. 
2. Zwiększenie możliwości leczenia dzieci w stanie zagrożenia życia, z chorobą nowotworową, wadami serca, niesprawnością nerek: pomoc w wyposażeniu oddziałów, szkoleniu lekarzy, promowanie nowych metod terapii. 
3. Poprawa warunków leczenia dzieci w szpitalu, ograniczenie pobytu dziecka w szpitalu do przypadków i czasu niezbędnego w leczeniu, organizacja życia szpitalnego z uwzględnieniem szczególnych potrzeb dziecka, tworzenie środowiska sprzyjającego jego dobremu samopoczuciu i rozwojowi również w szpitalu. 
4. Pomoc w rozwoju uczniom szkół podstawowych i średnich o wybitnych uzdolnieniach poznawczych, technicznych, muzycznych, baletowych i plastycznych. 
 
Formy działania

• rzecznictwo interesów dzieci: oddziaływanie na rozwiązania ustawowe, organizacyjne i prawne oraz na istotne decyzje doraźne; 
• promowanie nowych idei i form pomocy w rozwoju oraz opieki nad dziećmi, zwłaszcza realizujących zasadę podmiotowego traktowania dzieci; 
• pomoc finansowa i rzeczowa placówkom lecznictwa, rehabilitacji i nauczania oraz ruchom społecznym na rzecz dzieci; 
• pomoc w rozwoju wybranym wybitnie uzdolnionym uczniom szkół podstawowych i średnich poprzez poszerzenie możliwości aktywności własnej, organizowanie seminariów, obozów naukowych, warsztatów badawczych, koncertów, warsztatów muzycznych i plastycznych, wystaw itp. 
 
Główni współpracownicy Funduszu w zakresie opieki nad dziećmi: 

• Instytut Matki i Dziecka 
• Polskie Towarzystwo Neonatologiczne 
• Sekcja Pediatryczna Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii 
• Polskie Towarzystwo Chirurgów Dziecięcych 
• Polskie Towarzystwo Hematologii i Onkologii Dziecięcej 
• Children's Medical Care Foundation (USA) 
• stowarzyszenia pomocy dzieciom chorym i niepełnosprawnym 
W zakresie pomocy wybitnie uzdolnionym: 
• Uniwersytet Warszawski 
• instytuty Polskiej Akademii Nauk, zwłaszcza Instytut Fizyki, Instytut Chemii Organicznej, Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika, Centrum Upowszechniania Nauki, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego, Instytut Biochemii i Biofizyki, Centrum Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej 
• Uniwersytet im. M. Kopernika w Toruniu: Centrum Astronomiczne, Centrum Badań Nieliniowych im. J. Schaudera, Instytut Matematyki, Wydział Sztuk Pięknych 
• Uniwersytet Jagielloński, zwłaszcza Wydział Filologiczny, Instytut Matematyki, Instytut Psychologii 
• Instytut Matematyki i Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego 
• Katolicki Uniwersytet Lubelski, zwłaszcza Katedra Psychologii Różnic Indywidualnych 
• Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. A.Mickiewicza w Poznaniu 
• Politechnika Warszawska, zwłaszcza Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej oraz Wydział Elektroniki 
• Polska Fundacja Upowszechniania Nauki 
• Stowarzyszenie Polskich Artystów Muzyków 
• Akademia Muzyczna im. Fr. Chopina w Warszawie 
• Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie 
• Zamek Królewski w Warszawie 
• Collegium Invisibile 
• Łazienki Królewskie 
• Filharmonia Narodowa 
• Teatr Wielki w Warszawie 
• Towarzystwo Muzyczne im. K. Szymanowskiego w Zakopanem 
• Muzeum I.J. Paderewskiego w Warszawie 
• "Prószyński i Spółka" 
• "Dom Słowa Polskiego" 
 
Efekty działalności

W minionych latach Fundusz upowszechniał standardy Światowej Organizacji Zdrowia dotyczące opieki nad noworodkami i niemowlętami, wiedzę o potrzebach dzieci chorych i niepełnosprawnych oraz dzieci wybitnie zdolnych, promował nowe metody leczenia i rehabilitacji (m. in. autyzmu), humanizację porodu, system "matka z dzieckiem" w położnictwie i karmienie piersią, zabiegał o stworzenie możliwości kształcenia wszystkich dzieci stosownie do ich potrzeb i potencjału rozwojowego w nowych ustawach i zarządzeniach władz państwowych. 
W latach 80-tych Fundusz, obok pomocy wybitnie zdolnym, wspomagał głównie placówki chirurgii dziecięcej oraz społeczny ruch i placówki rehabilitacyjne dla dzieci niepełnosprawnych. Pomógł w rozpoczęciu w Polsce przeszczepów nerek i wątroby, w rozszerzeniu przeszczepów szpiku i operacji serca. W latach 90-tych Fundusz skoncentrował swoje wysiłki na poprawie opieki nad noworodkiem i pomocy wybitnie zdolnym. 
W latach 1983-2000 Fundusz przekazał szpitalom dziecięcym sprzęt medyczny o wartości ponad 5,3 milionów dolarów, w tym: 
• 25 zestawów narzędzi do chirurgii noworodka, 
• 8 dermatomów, 
• 3 zestawy do przeszczepu nerek, 
• 1 zestaw do przeszczepu wątroby, 
• 11 zestawów cystoskopów, 
• 24 zestawy do chirurgii urazowej, 
• 2 namioty laminarne do przeszczepu szpiku, 
• 72 inkubatory do intensywnej terapii, 
• 35 respiratorów noworodkowych, 
• 200 urządzeń do wspomagania oddychania u noworodków, 
• 667 pomp infuzyjnych, 
• 47 przewoźnych aparatów rentgenowskich, 
• 10 aparatów do gazometrii, 
• 301 łóżeczek noworodkowych służących upowszechnianiu systemu "matka z dzieckiem". 
Ponadto Funduszu kupował podręczniki medyczne i doprowadził do wydania polskiego tłumaczenia znakomitego podręcznika pediatrii Nelsona. W latach 1990-2000 zapewnił, głównie dzięki współpracy z amerykańską organizacją Children's Medical Care Foundation, 395 subskrypcji najlepszych czasopism medycznych wiodącym w opiece nad noworodkami placówkom i szkolenie w czołowych szpitalach USA i Europy 28 chirurgów, neonatologów i anestezjologów.
Fundusz poświęcił dużo uwagi warunkom pobytu dzieci w szpitalu. Wydał książeczkę i plakat promujący otwarte drzwi w szpitalach oraz plakat z Europejską Kartą Dziecka w Szpitalu, uzupełniał wyposażenie szpitali, zwłaszcza oddziałów, gdzie leczone są dzieci najciężej chore, w sprzęt audiowizualny i zabawki odwracające uwagę od choroby i cierpienia m.in. klocki LEGO. Podkreślał, że potrzeba rozwoju należy, obok potrzeby bezpieczeństwa, do podstawowych potrzeb dziecka, również dziecka chorego, wskazywał na konieczność tworzenia w szpitalu możliwości aktywności i zabawy służącej rozwojowi oraz edukacji. Obecnie promuje Europejską Kartę Praw Dziecka Chorego do Edukacji w Szpitalu i w Domu. 
Od 1983 r. Fundusz czyni starania o tworzenie warunków do pełnego rozwoju talentów i uzdolnień dzieci i młodzieży w systemie edukacji, promuje ideę podmiotowego traktowania uczniów i sprzyjania ich aktywności służącej rozwojowi na miarę możliwości, proponuje, inicjuje i organizuje różne formy pomocy wybitnie uzdolnionym uczniom wybranym w oparciu o wyniki ich pracy w zakresie zainteresowań. 
W latach 1983-2003 uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich o uzdolnieniach poznawczych, technicznych, muzycznych, baletowych i plastycznych z 49 dawnych województw otrzymali 7179 nominacji na uczestników programu pomocy wybitnie zdolnym, w tym 3689 - na stypendystów. Fundusz pomagał poszerzając możliwości aktywności, organizując różnorodne zajęcia sprzyjające rozwojowi uzdolnień specjalnych i rozwojowi ogólnemu. Zorganizował 20 spotkań wielodyscyplinarnych z udziałem nauczycieli, 34 obozy ogólnorozwojowe, 145 specjalistycznych warsztatów badawczych, 12 warsztatów muzycznych i 20 warsztatów plastycznych, 449 koncerty, 41 wystaw oraz cykliczne zajęcia na niektórych uczelniach. Zapewnił też uczestnikom programu ze szkół średnich o uzdolnieniach poznawczych zainteresowanych naukami ścisłymi i przyrodniczymi - prenumeratę "Świata Nauki" i humanistom - "Zeszytów Literackich", a młodszym oraz o uzdolnieniach artystycznych - prenumeratę czasopisma "Wiedza i Życie". Umożliwiał wybranym stypendystom udział w spotkaniach młodzieży wybitnie uzdolnionej za granicą i roczną naukę w najlepszych szkołach angielskich, w konkursach baletowych, pomagał w wyjazdach na konkursy i kursy muzyczne, w zakupie instrumentów i akcesoriów oraz w nauce języków obcych. Wydał 13 numerów biuletynu z pracami uczestników Programu i - wraz z Collegium Invisibile - 2 tomy "Szkiców humanistycznych". 
Uczestnicy Programu zajmują czołowe miejsca w krajowych i międzynarodowych olimpiadach przedmiotowych. W olimpiadach ogólnoświatowych w zakresie nauk ścisłych i przyrodniczych w roku 1998 zdobyli 6 złotych medali, 5 srebrnych, 1 brązowy, w 1999 - 4 złote, 3 srebrne, 6 brązowych, w 2000 - 1 złoty, 2 srebrne, 5 brązowych, w 2001 - 2 złote, 6 srebrnych, 4 brązowe, w 2002 - 2 złote, 7 srebrnych, 4 brązowe, w 2003 - 4 złote, 4 srebrne, 1 brązowy. Od 1995 roku z powodzeniem biorą udział w Konkursie Prac Młodych Naukowców Unii Europejskiej, zdobyli między innymi 2 pierwsze nagrody, 4 drugie i 5 trzecich. Niektórzy już w czasie studiów publikują w poważnych czasopismach naukowych polskich i zagranicznych oraz zdobywają granty Komitetu Badań Naukowych. Dawnych stypendystów Funduszu można spotkać w czołowych ośrodkach badawczych i uczelniach. Wielu obroniło już prace doktorskie, często nagrodzone jako najlepsze w danej dziedzinie. Uczestnicy programu o uzdolnieniach artystycznych odnoszą znaczące sukcesy na estradach krajowych i zagranicznych. Wielu zostało laureatami międzynarodowych konkursów muzycznych. 
W Międzynarodowym Konkursie Skrzypcowym im. H. Wieniawskiego w Poznaniu w 1991 roku Bartłomiej Nizioł i Piotr Pławner zdobyli I miejsce.
W 1995 roku w XIII Międzynarodowym Konkursie Chopinowskim w Warszawie laureatką VI miejsca została Magdalena Lisak, Piotr Kwaśny wygrał Międzynarodowy Konkurs Młodych Muzyków im. P. Czajkowskiego w Sendai (Japonia) w kategorii skrzypiec, a Natan Dondalski zdobył I nagrodę w Międzynarodowym Konkursie Młodych Skrzypków w Weimarze w grupie średniej.
W 1996 r Rafał Kwiatkowski zdobył I nagrodę w Międzynarodowym Konkursie Wiolonczelowym w Vina del Mar (Chile).
W 1997 roku Łucja Madziar zdobyła I nagrodę i nagrodę specjalną w Międzynarodowym Konkursie Młodych Skrzypków w Kloster Schöntal, Natan Dondalski - II nagrodę w Międzynarodowym Konkursie Skrzypcowym im. L. Spohra we Freiburgu, a Łukasz Kuropaczewski - II nagrodę w Międzynarodowym Konkursie Gitarowym w Tokio.
W 1998 roku Małgorzata Sajna zdobyła II nagrodę w Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym w Stresa (Włochy), a trębacz Łukasz Gothszalk - złoty medal w Międzynarodowym Konkursie Młodych Solistów w Luksemburgu.
W 1999 roku Jarek Nadrzycki zdobył II nagrodę w Międzynarodowym Konkursie Skrzypcowym w Marienkirchen. Jakub Jakowicz otrzymał I nagrodę, a Magdalena Makowska - III w Międzynarodowym Konkursie Sztuki i Muzyki w Takasaki /Japonia/ w klasie skrzypiec. III nagrodę w klasie oboju zdobył w tym samym konkursie Piotr Szafraniec. Leszek Kołodziejski zdobył I nagrodę w Międzynarodowym Konkursie Akordeonowym w Klingenthal (Niemcy) i II nagrodę w Castelfidardo (Włochy).
W 2000 roku Piotr Żukowski zdobył I nagrodę i 5 nagród specjalnych w Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym "Artur Rubinstein in memoriam" w Bydgoszczy. Łukasz Kuropaczewski, chociaż otrzymał III nagrodę, został uznany za najciekawszą indywidualność Międzynarodowego Konkursu Gitarowego w Almerii (Hiszpania). W Międzynarodowym Konkursie Młodych Skrzypków im. K. Lipińskiego i H. Wieniawskiego w Lublinie w 2000 roku Piotr Jasiurkowski i Krzysztof Specjał zostali laureatami w grupie młodszej, a Jarek Nadrzycki w grupie starszej. Radosław Sobczak był jedynym przedstawicielem Polski w III etapie Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fr. Chopina w Warszawie w 2000 roku (w II etapie było 3 dawnych stypendystów, a 9 - wśród 12 Polaków dopuszczonych do udziału w Konkursie).
W 2001 roku Magdalena Makowska zdobyła I nagrodę w Międzynarodowym Konkursie Skrzypcowym w Kloster Schöntal, a Wojciech Koprowski i Wojciech Pławner - II nagrody w Międzynarodowym Konkursie Młodych Skrzypków im. L. Spohra w Weimarze. Do udziału w XII Międzynarodowym Konkursie Skrzypcowym im. H. Wieniawskiego w Poznaniu w 2001 dopuszczono 12 dawnych i obecnych stypendystów Funduszu, 3 przeszło do II etapu, a 17-letni Jarosław Nadrzycki został spośród Polaków najwyżej oceniony i otrzymał V nagrodę.
W 2003 roku w Międzynarodowym Konkursie Młodych Skrzypków im. K. Lipińskiego i H. Wieniawskiego w Lublinie najlepszymi z polskich uczestników byli stypendyści Funduszu: Justyna Jara zdobyła IV nagrodę w grupie młodszej, Maria Machowska - III nagrodę w grupie starszej. 
Znaczące sukcesy odnoszą stypendyści o uzdolnieniach baletowych. Na najpoważniejszym w świecie konkursie dla uczniów szkół baletowych "Prix de Lausanne" w 1994 roku Jacek Tyski z warszawskiej Szkoły Baletowej był najlepszy wśród chłopców i zajął II miejsce w ogólnej punktacji, w 1998 Michał Kopiński z gdańskiej Szkoły Baletowej zdobył jedną z 5 pierwszych nagród. W roku 2001 Dawid i Marcin Kupińscy z gdańskiej Szkoły Baletowej zdobyli Grand Prix w Konkursie Eurowizji. W 2002 roku w najstarszym na świecie Międzynarodowym Konkursie Baletowym w Warnie po raz pierwszy w historii polskiego baletu Iza Sokołowska z gdańskiej Szkoły Baletowej zdobyła I nagrodę w grupie młodszej, a Marcin Kupiński znalazł się w finale w grupie starszej i otrzymał nagrodę krytyki. W prestiżowym Miedzynarodowym Konkursie Baletowym w Jackson (USA) Agnieszka Szymańska z warszawskiej Szkoły Baletowej została finalistką i otrzymała nagrodę specjalną. 
Wielu dawnych stypendystów uważanych jest za wybitne indywidualności artystyczne, jak np. muzycy: Piotr Anderszewski, Rafał Kwiatkowski, Rafał Łuszczewski, Bartłomiej Nizioł, Mariusz Patyra, Krzysztof Pełech, Piotr Pławner, tancerze: Filip Barankiewicz, Daria Dadun, Katarzyna Gdaniec, Karolina Jupowicz, Dominika Krysztoforska, Izabela Milewska, Krzysztof Nowogrodzki. 

          
  
Relacja przygotowana przez Artinfo.pl           Galeria prac


Powrót